ALGEMENE VOORWAARDEN

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

‘VDVK‘: de onderneming onder de handelsnaam Van der Veen Keukenrenovatie ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63960028.

‘consument’: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, dan wel een opdrachtgever die handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep, in diens hoedanigheid als eindgebruiker van de geleverde zaken;

‘consumentenkoop’: de koop met betrekking tot een roerende zaak, die wordt gesloten door een verkoper die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, en een koper, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen ‘VDVK’ en een consument waarop ‘VDVK’ deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met ‘VDVK’, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Offertes / Orderbevestiging

Alle door ‘VDVK’ uitgebrachte offertes worden gestand gedaan voor een termijn van maximaal 60 dagen. ‘VDVK’ kan niet aan haar offerte c.q. orderbevestiging worden gehouden indien de consument had behoren te begrijpen dat de offerte c.q. orderbevestiging dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

‘VDVK’ is slechts aan haar offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de consument schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd. De in een offerte c.q. orderbevestiging vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven. Indien een keukenorder geannuleerd word door de klant, zal ‘VDVK’ hiervoor €150.- in rekening brengen, dit bedrag kan later bij een nieuwe afname van de keuken worden verrekend. Dit geld alleen bij afroeporders.

Artikel 4. Levering

Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af expediteur van ‘VDVK’. De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan. Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering,, zullen de artikelen worden opgeslagen voor risico van de consument. De consument zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval opslagkosten, verschuldigd zijn. De door ‘VDVK’ geleverde zaken mogen, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld in de orderbevestiging, een afwijking in de maatvoering hebben van maximaal plus of min 0,2 procent van de op de offerte c.q. orderbevestiging vermelde maatvoeringen (totale lengte). Een afwijking van de geleverde zaken, binnen de genoemde afwijkingstoleranties geven consument geen recht de gekochte zaken niet te aanvaarden, noch op enige andere wijze aanspraak te maken op welke vorm van schadevergoeding, dan wel vervanging van de geleverde zaken.

Artikel 5 montage

Montage zal altijd worden uitgevoerd door derden, ‘VDVK’ treed slechts op als bemiddelaar en kan voor montagefouten en schades niet aansprakelijk gesteld worden. Montage is de plaatsing van de keuken/keukenrenovatie met de daarbij behorende apparatuur, eventueel leidingwerk is tegen meerprijs en in overleg met de monteur. Bij de montage gaan wij er vanuit dat muren haaks zijn. In geval van keukenrenovatie, gaat ‘VDVK’ er vanuit dat de bestaande situatie juist geplaatst is door de vorige monteur, bij slecht afgestelde kasten / elementen kan geen aanspraak gemaakt worden op. ‘VDVK’ Indien bij renovatie blijkt dat een element na demontage niet meer blijkt af te stellen is dit gebrek aan het element en niet te verwijten aan ‘VDVK’.

Artikel 6. Levertijd

De door ‘VDVK’ opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan twee weken overschrijden. Bij niet tijdige levering dient de consument ‘VDVK’ schriftelijk in gebreken te stellen en ‘VDVK’ een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 7. Garantie

‘VDVK’ garandeert dat de door haar verkochte zaken vrij zijn van materiaal-, ontwerp- en fabricagefouten gedurende een periode zoals vermeld op de offerte, orderbevestiging, leveringsdocumenten, dan wel de op de geleverde zaken betrekking hebbende factuur, althans tenminste gedurende een periode die door de producent van dat betreffende artikel, dan wel onderdeel van het door ‘VDVK’ geleverde product wordt gegarandeerd. Indien de in lid 1 genoemde garantie van toepassing is en de geleverde zaken een gebrek vertonen is de ‘VDVK’ verplicht binnen 30 dagen nadat de consument hem schriftelijk het gebrek heeft gemeld de zaken te herstellen. De consument kan slechts vervanging van de zaken of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien in de garantieperiode:

A) ‘VDVK’ tot driemaal toe een vruchteloze poging heeft gedaan een zelfde gebrek te herstellen en dit gebrek voldoende ernstig is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen

B) Indien de consument aantoont dat de zaken zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen;

De garantie vervalt indien de consument schade veroorzaakt door een onjuist behandeling van een gegarandeerde zaak. Bij montage van de geleverde zaken, anders dan volgens de door ‘VDVK’ geleverde voorschriften dan wel montage handleiding.

De consument dient aan te tonen dat de zaak binnen de garantietermijn een gebrek vertoont waarvoor deze garantie geldt. De garantie vervalt als het type- serienummer van een zaak zijn verwijderd of gewijzigd. De garantie vangt eerst aan, op het moment nadat algehele en volledige betaling, conform de factuur van ‘VDVK’ heeft plaatsgevonden. Aanvullende garantie dient door de consument zelf te worden geregistreerd.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud

Alle door ‘VDVK’ geleverde zaken blijven het eigendom van ‘VDVK’ totdat de consument alle navolgende verplichtingen uit alle met ‘VDVK’ gesloten koopovereenkomsten is nagekomen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is consument verplicht ‘VDVK’ zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De consument verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden en de polis van deze verzekering op verzoek ter inzage te geven.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen

De consument dient de gekochte zaken bij levering / plaatsing d.m.v. ons opleverformulier te melden. Mochten er na montage gebreken zijn dient u dit 24 uur na het getekende opleveringsformulier door te geven aan ‘VDVK’. Indien er na die tijd nog melding gedaan wordt, zullen er kosten voor de monteur in rekening gebracht worden. Deze zijn €45,00 ex B.T.W.

Ø Of de juiste zaak is geleverd;

Ø Of de geleverde zaak voldoet aan de overeengekomen kwaliteitseisen.

Ø Of indien deze ontbreken aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik

Wordt een zichtbaar gebrek of tekortkoming geconstateerd, dan dient de consument deze binnen 24 uur na montage schriftelijk aan ‘VDVK’ te melden. Een niet zichtbaar gebrek dient de consument binnen vijf werkdagen na ontdekking.

Artikel 10. Betaling

Indien is overeengekomen om vooraf te betalen dient het overeengekomen totaalbedrag op de bankrekening van ‘VDVK’ te zijn bijgeschreven, dient de betaling van het restant contant plaats te vinden bij bezorging. In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van ‘VDVK’ en de verplichtingen van de consument jegens gebruiker onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 11. Incassokosten

Is de consument in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van consument. Indien ‘VDVK’ aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

Indien het door ‘VDVK’ geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van ‘VDVK’ jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ‘’garantie’’ is geregeld. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van de ‘VDVK’ beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Onverminderd het bovenstaande is ‘VDVK’ niet aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van klant.

De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van ‘VDVK’ of zijn ondergeschikten.

Artikel 13. Overmacht

Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de Wet en Jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien waarop ‘VDVK’ geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor ‘VDVK’ niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

‘VDVK’ heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat ‘VDVK’ haar verbintenis had moeten nakomen. Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van ‘VDVK’ opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door ‘VDVK’ niet mogelijk is langer duurt dan 8 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Indien ‘VDVK’ bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heet voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de consument gehouden deze factuur de voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Geschillenbeslechting

De dichtstbijzijnde rechter in de woonplaats van ‘VDVK’ is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin blijft ‘VDVK’ bevoegd de consument te dagvaarden voor de volgens de wet of verdrag bevoegde rechter.

Artikel 15. Toepasselijk recht

Op elke overeenkomst tussen ‘VDVK’ en de consument is Nederlands recht van toepassing.