PRIVACYVERKLARING VAN DER VEEN KEUKENRENOVATIE

Van der Veen Keukenrenovatie vindt uw privacy erg belangrijk. Wij zullen uw gegevens dan ook op een veilige manier verwerken en gebruiken, geheel volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring leggen wij aan u uit welke gegevens wij van u verzamelen en waarom wij dit doen. Ook kunt u in deze verklaring lezen wat uw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Voor vragen over uw privacy kunt u contact opnemen via info@vanderveenkeukenrenovatie.nl.

 

Artikel 1        Wie zijn wij?

 

Van der Veen Keukenrenovatie is een eenmanszaak, gevestigd te (1951 MA) Velsen Noord aan deStaalstraat 131. Wij staan ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63960028. Wij zijn de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens.

 

Artikel 2        Welke gegevens gebruiken wij?

 

Hier kunt u een overzicht vinden van de gegevens die wij van u verwerken, waarom wij dit doen, welke juridische grondslag wij hebben om deze gegevens van u te mogen verwerken en hoe lang wij deze gegevens zullen bewaren. 

 

Wij verwerken uw (bedrijfs)naam, adresgegevens, e-mail, telefoonnummer en andere gegevens die nodig zijn om onze diensten optimaal aan u te kunnen leveren om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Wij gebruiken deze gegevens om van u een tevreden klant te maken gedurende de looptijd van onze overeenkomst. Wij bewaren deze gegevens tot 7 jaar na het einde van onze overeenkomst.

 

Om uw bestelling te beheren zullen wij uw (bedrijfs)naam en bijbehorende Kamer van Koophandelgegevens, leveringsadres, factuuradres, e-mail, telefoonnummer, aankoopgeschiedenis en betalingsgegevens tot 7 jaar na het sluiten van onze overeenkomst bewaren in ons klantenbestand. Dit doen wij uit hoofde van uitvoering en eventuele wijziging van de overeenkomst, alsmede voor de Belastingdienst.

 

Om behaalde resultaten aan potentiële klanten op onze website en social media kanalen te laten zien, verwerken wij voor- en na foto’s uit ons project, met uw naam wanneer u hier met het aangaan van de overeenkomst geen bezwaar tegen hebt gemaakt. Wij bewaren dit materiaal onbeperkt in ons archief, tenzij u een verzoek doet tot verwijdering.

 

Voor facturatie en de financiële administratie verwerken wij uw naam of die van uw contactpersoon, bedrijfsnaam met bijbehorende Kamer van Koophandel gegevens, factuuradres, klantnummer, e-mail, telefoonnummer, bankgegevens en openstaande saldo. Zonder deze gegevens kunnen wij uw betaling niet verwerken. Volgens een wettelijke verplichting van de Belastingdienst dienen wij deze gegevens 7 jaar te bewaren. Na deze periode zullen wij deze gegevens van u anonimiseren.

 

Mocht u onverhoopt een klacht hebben over onze dienstverlening, zullen wij uw (bedrijfs)naam, e-mail, accountnummer, telefoonnummer, bestelnummer en de inhoud van en communicatie omtrent deze klacht verwerken om tot een zo goed mogelijke oplossing voor u te kunnen komen. Deze gegevens gebruiken wij voor een optimale uitvoering van de overeenkomst. Wij zullen gegevens met betrekking tot klachten na afhandeling verwijderen.

 

Wij hebben een commercieel belang om enkele persoonsgegevens van u te gebruiken voor marketingdoeleinden. Wij verwerken uw naam en social media account voor social media marketing. Wij zullen deze gegevens verwijderen zodra u aangeeft niet meer door ons benaderd te willen worden.

 

Om deze website mogelijk te maken en te optimaliseren gebruiken wij analytics diensten. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om uw surfgedrag en daarmee samenhangende gegevens te gebruiken om onze service te analyseren en waar nodig te verbeteren. Wij zullen uw gebruik van onze website tracken met Google Analytics en zijn hierbij aan de bewaartermijnen van Google gebonden.

 

Deze dienst maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die bij het bezoek van onze website worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van het apparaat waarmee u onze website bezoekt worden opgeslagen. Deze cookies zullen uw apparaten niet beschadigen. 

 

Daarnaast verzamelt Facebook doelgroepstatistieken door middel van een first party cookie. Met deze gegevens kunnen wij gerichter advertenties plaatsen. Deze cookies zijn twee jaar actief. De data die door Facebook wordt verzameld met behulp van deze cookie wordt echter geanonimiseerd aan ons doorgegeven. Wij maken geen gebruik van een Facebook Pixel.

 

Wanneer u contact met ons op wilt nemen via de website, vragen wij om uw naam, adres, e-mail en telefoonnummer. Met het versturen van het contactformulier worden deze gegevens zichtbaar voor ons. De gegevens van een verzonden contactformulier verwijderen wij zodra de contactvraag is afgerond, tenzij hier een overeenkomst uit voortvloeit.

 

Tot slot maken wij, omwille van veiligheid, gebruik van cameratoezicht in ons pand. Dit doen wij uit hoofde van een maatschappelijk belang. Wij zullen deze camerabeelden maximaal vier weken bewaren.

 

Artikel 3        Hoe verkrijgen wij deze gegevens?

 

Bovenstaande gegevens hebben wij van u als klant, contactpersoon of websitebezoeker verkregen, omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt.

 

Artikel 4        Welke rechten heeft u met betrekking tot deze gegevens?

 

De Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u een aantal rechten gegeven met betrekking tot de persoonsgegevens die u door ons heeft laten verwerken.

 

  1.  Inzage – U kunt te allen tijde een verzoek doen om uw gegevens in te zien.
  2.  Wijziging – Als u op basis van inzage uw gegevens aan wilt laten passen, laten verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kunt u hiertoe een verzoek indienen.
  3.  Bezwaar – Tegen de verwerking van uw gegevens kunt u bezwaar maken.
  4.  Gegevensoverdracht – Mocht u uw gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, zullen wij uw gegevens verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm die door gangbare digitale systemen te openen is.
  5.  Intrekking – Wanneer wij gegevens hebben verwerkt op basis van uw expliciete toestemming, heeft u het recht deze toestemming in te trekken. Dit kan wel gevolgen hebben voor de diensten die wij u kunnen leveren.

Om gebruik te maken van uw rechten kunt u een verzoek sturen, voorzien van een kopie van uw identiteitsbewijs (met afgeschermd BSN en pasfoto), naar info@vanderveenkeukenrenovatie.nl. Wij zullen uw verzoek zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 kalenderdagen, beoordelen. Wanneer wij niet aan uw verzoek kunnen voldoen, zullen wij u laten weten waarom wij uw verzoek afwijzen.

 

Artikel 5        Wie ontvangen uw gegevens?

 

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken aan derde partijen, tenzij dit nodig is voor de bedrijfsvoering of vanuit een wettelijke verplichting vereist is. Uw gegevens kunnen voor uitvoering van de overeenkomst worden doorgegeven aan verwerkers en partijen betrokken bij de uitvoering van onze overeenkomst. Wij sluiten met deze derde partijen verwerkersovereenkomsten om uw privacy optimaal te beschermen. Wij zullen uw gegevens niet doorverkopen aan derden.

 

Artikel 6        Slotbepalingen

Wij raden u aan deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, omdat wij wijzigingen in het beleid kunnen aanbrengen. Als u vragen heeft over deze verklaring of de wijze waarop wij uw gegevens gebruiken, kunt u een e-mail sturen naar info@vanderveenkeukenrenovatie.nl. Als u een klacht heeft over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan kunt u ons dat ook laten weten. Daarnaast kunt u contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.